Kwizbot. Оферта 7 Kwizbot. Оферта 8 Kwizbot. Оферта 9

Kwizbot. Оферта

Пропозиція укласти договір
про надання послуг у сфері інформаційних технологій
і комп'ютерних програм
(публічна оферта)
Виконавець адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних Програм особам, які бажають мати доступ до програми KWIZbot.

Для того, щоб укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних Програм, надалі за текстом – "Договір", особа повинна здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом даної оферти є прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг. З моменту оплати послуг особа автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Виконавець може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

Визначення

KWIZbot – комп'ютерна програма, призначена для використання в якості конструктору опитувань та форм для чат-ботів з відкритим API (далі – Програма).

Надання доступу до Програми – надання користувачу можливості працювати з Програмою в межах сплаченого періоду.

Адреса розміщення Програми KWIZbot в мережі інтернет – https://kwizbot.evergreen.team/ (далі – сайт KWIZbot).

Виконавець – особа, зазначена в переліку представників, вказаних на сайті KWIZbot в розділі "Контакти".

Унікальне ім'я (логін) – символьний код, який використовується для роботи з Програмою. Надається користувачу один раз при підключенні до Програми, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

Договір

ппро надання послуг у сфері інформаційних технологій
і комп'ютерних програм
(публічна оферта)
"Виконавець", з однієї сторони та будь-яка інша особа, яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі "Замовник" з другої сторони, що надалі іменуються як Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:


1. Предмет договору

1.1. На підставі даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та сплачує Виконавцю послуги за надання доступу до Програми, відповідно до обраного періоду (далі - Послуги).

1.2. Послуги надаються шляхом видачі Замовнику унікального імені (логіну) і паролю, що дозволяє мати доступ до Програми.

1.3. Програма KWIZbot є інтелектуальною власністю, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання Договору.

1.4. Виконавець не гарантує, що Програма буде працювати безперервно, безпомилково та буде позбавленою від шкідливих програм та інших дефектів. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Програми, він може припинити її використання або звернутися до служби підтримки Виконавця.


2. Права та обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- дотримуватися умов даного Договору;

- надавати Послуги протягом сплаченого Замовником періоду;

- надавати Замовнику консультації, що стосуються надання Послуг протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи Виконавця;

- зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- у випадку оновлення Програми повідомити Замовника про можливість та умови відповідної актуалізації (періодичного оновлення) Програми, в т. ч. фінансових умовах та порядку надання доступу до окремих (додаткових) модулів Програми за бажанням Замовника.


2.2. Замовник зобов'язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

- сплачувати Послуги відповідно до прейскуранту. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і ціни на сайті KWIZbot;

- для коректної роботи Програми забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на сайті KWIZbot;

- забезпечувати конфіденційність свого логіна і пароля;

- не передавати Послуги третім особам;

- при зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) і повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу;

- протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення сплати на рахунок Виконавця, та за необхідністю надавати їх копії Виконавцю;

- надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".


2.3. Виконавець має право:

- змінити склад, порядок, умови та ціни на надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті KWIZbot. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується;

- припинити надавати Послуги автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду;

- розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України;

- розміщувати на своєму веб-сайті, в мережі Інтернет, в презентаціях та інших маркетингових матеріалах, на своїх особистих сторінках у соціальних мережах, прес - релізах та коментарях у ЗМІ інформацію про те, що Виконавець надає Замовнику послуги з надання доступу до Програми, а також найменування та логотип або знак для товарів і послуг Замовника.

2.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадках порушення ним обов'язків описаних в п.2.2, а також у таких випадках:

- якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам;

- в разі пошкодження чи намагання пошкодити засоби захисту Програми, а також включення програмного забезпечення до складу власних розробок Замовника;

- при публікації та передачі Замовником через мережу інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

2.3.2. Заблокувати доступ до Програми KWIZbot з певної IP-адреси у випадках:

- перевищення кількості запитів з IP-адреси за певний проміжок часу;

- дії з Програмою, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), Програм та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку".

2.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;

- у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно;

- в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця на умовах передбачених в п.7.3.


3. Порядок надання Послуг

3.1. При користуванні Послугами вперше:

3.1.1. Замовник звертається з заявкою на отримання Послуг (у вигляді заповнення електронної форми або листа на е-мейл) до Виконавця, який відправляє рахунок на оплату Послуг на електронну адресу Замовника, зазначену в заявці.

3.1.2. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 4 даного Договору.

3.1.3. Після сплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на розрахунковий рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Програми у вигляді унікального логіну та паролю що буде відправлений на електрону пошту Замовника. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

3.1.4. Користуватися Програмою Замовник може за умови правильно введених логіна і пароля та наявності доступу в мережу інтернет.

3.1.5. Після закінчення оплаченого періоду доступ до Програми Замовнику припиняється.

3.2. При повторному користуванні Послугами:

3.2.1. Для відновлення доступу до Програми Замовник отримує рахунок на сплату Послуг в порядку, передбаченому п. 3.1.1. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 4 даного Договору.

3.2.2. Після сплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на розрахунковий рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Програми. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

3.2.3. Після закінчення оплаченого періоду доступ до Програми Замовнику припиняється.


4. Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати, які опубліковані на сайті KWIZbot . Тарифи вказуються в доларах США та підлягають оплаті в національній валюті України за курсом НБУ на день оплати.

4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата початку періоду, вказаного в рахунку.

4.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на сайті KWIZbot . За 30 (тридцять) днів до введення нових цін чи тарифів Виконавець сповіщає Замовника шляхом відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

4.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.


5. Конфіденційність

5.1. Замовник зобов'язується дотримувати сувору конфіденційність відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:

- внаслідок форс-мажорних обставин;

- внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.


6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за предметом і умовами Договору згідно чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов'язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою;

- за погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.

6.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час клієнт повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

6.4. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

6.5. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.


7. Момент вступу в силу Договору. Термін дії. Порядок зміни та розірвання.

7.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати Послуг та діє до моменту його розірвання.

7.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

7.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника:

- Замовник зобов'язаний письмово попередити Виконавця за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту його розірвання;

- надіслати копії платіжних документів на адресу Виконавця;

- Виконавець не здійснює перерахунок вартості Послуг за повні місяці використаного періоду та повернення грошових коштів за оплачений, але невикористаний період обслуговування;

- повним місяцем використаного періоду обслуговування також вважається місяць, в якому було припинено дію Договору;

- розмір вартості наданих послуг перераховується у відповідності до діючих тарифів на дату припинення Договору.

7.4. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов'язковими для Замовника з моменту їхньої публікації на сайті KWIZbot . За 30 (тридцять) днів до введення нових умов Договору Виконавець сповіщає Замовника шляхом відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною.


8. Додаткові умови

8.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує свою згоду, в тому випадку якщо він є фізичною особою, на отримання та обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору.

 
17.06.2021
Зображення, використані в статті, були взяті з відкритих джерел і використовуються як ілюстрації.
Хочете обговорити ваш проект або замовити розробку?
Надіслати
Цей сайт є українською мовою. Ви можете переключити мову у меню, або зробити це зараз.